4/7/09

എ ശാസ്‌തൃശര്‍മ്മന്‍

ഒച്ച വെക്കരുത് !
വാതിലുകള്‍ പരസ്പരം പറഞ്ഞു
ഒരേ ശബ്ദമായിരുന്നു അവയ്ക്ക്
ഒരേ നിശ്ശബ്ദതയുടെ
ഉടലായിരുന്നു അവ.

1 അഭിപ്രായം:

എം പി.ഹാഷിം പറഞ്ഞു...

ഒരേ നിശ്ശബ്ദതയുടെ
ഉടലായിരുന്നു അവ.

nannaayi !!