16/9/08

ആരും വായിക്കാത്തത്

കവിത

ആരും വായിക്കാത്ത

ഒരു വാക്കായിപ്പോയത്

ആരും എഴുതിവക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്,

എഴുതാന്‍ ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല.