16/9/08

വഴി

തെക്കേയറ്റത്തുനിന്നും
നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്
കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍.
വഴി വടക്കോട്ട് മാത്രമല്ല.
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും
ടാറിട്ടും ഇടാതെയും
കറുത്തും ചുവന്നും...
ഒത്ത നടുക്കായാലോ
തെക്കോട്ടും നടക്കാം,
കൈത്തോട് ചാടിയും
ചെളിയില്‍ ചവിട്ടിയും.
വീട്ടിലേക്ക്
ഏതാണ് വഴിയെന്ന്
ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്
കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക്
തിരിച്ചുനടക്കാനുള്ള
വഴി തേടുന്നത്.
ഒരു ദിക്കിലും കാണുന്നില്ല,
കുരുത്തക്കേടുകളുടെ
വ്യാകരണപ്പിശകുകള്‍ കലര്‍ന്ന
ഒറ്റവഴി പോലും...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: