14/8/08

അഹം അഹം

എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല ജനിച്ചതും വളര്‍ന്നതും

എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല വിശന്നതും പ്രണയിച്ചതും

എന്നോടു ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഞാന്‍ തളര്‍ന്നതും മരിപ്പതും

ചോദിക്കാഞ്ഞതു നന്നായി

ചോദിച്ചാല്‍ കള്ളി വെളിച്ചത്താവും

എനിക്കെന്നിലെന്താണ് ഉത്തരവാദിത്തമെന്നന്നതു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: