3/4/07

കുറും കവിത

അക്കരയ്ക്കെന്ത് ദൂരമെന്നീ
കടത്ത് വഞ്ചിയ്ക്കറിയാമോ?
എത്ര തുഴഞ്ഞിട്ടുമെത്തീല്ലാ
മോഹതീരത്തുരുത്തുകള്‍ !