30/1/10

വേനലില്- നിസ്സാറ് ഖബ്ബാനി


തീരത്ത്
വേനല് കായുമ്പോള്
നിന്നെയോറ്ക്കും
കടലിനോട് നിന്നെക്കുറിച്ച്
ഞാന് പറഞ്ഞുവെങ്കില്
തീരങ്ങളുപേക്ഷിച്ച്
ചിപ്പികളും മീനുകളും
ഇട്ടെറിഞ്ഞ് അത്
എന്നോടൊപ്പം
പോരും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: