30/1/10

ഈ ലോകത്ത്- ഇസുമി ഷികിബു


ഈ ലോകത്ത്
പ്രണയത്തിന്
നിറമില്ലല്ലോ
എന്നിട്ടും
എന്റെയുടലില്
എത്രയാഴത്തിലാണ്
നിന്റെയുടലിന്റെ
കറ പുരളുന്നത്?