30/1/10

ഓരോ ചുംബനവും- നിസ്സാറ് ഖബ്ബാനി


നീണ്ട വിരഹം കഴിഞ്ഞ്
നിന്നെയുമ്മവെക്കുമ്പോള്
തിരക്കിട്ടെഴുതിയ പ്രണയലേഖനം
ചുവന്ന എഴുത്തുപെട്ടിയിലേക്ക്
ഇടുകയാണെന്ന് തോന്നും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: