30/1/10

തിരിയും വെട്ടവും- നിസ്സാറ് ഖബ്ബാനി


വെട്ടം
റാന്തലിനെക്കാള്
മുഖ്യം
നോട്ടുബുക്കിനെക്കാള്
കവിതയും
ചുണ്ടുകളെക്കാള്
ചുംബനവും
മുഖ്യം

എന്നെയും നിന്നെയുംകാള്
പ്രധാനം ഞാന് നിനക്കയച്ച
കത്തുകള്

നിന്റെയഴകും
എന്റെ ഭ്രാന്തും
ലോകമറിയുവാന്
അവ മാത്രമാണ്
ആധാരം

1 അഭിപ്രായം:

ഗുപ്തന്‍ പറഞ്ഞു...
രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.