25/2/08

ബീ സീരിയസ്


1 അഭിപ്രായം:

ദിനേശന്‍ വരിക്കോളി പറഞ്ഞു...

പ്രിയകൂട്ടുകാരാ ....
കവിതയെ ക്കുറിച്ചെഴുതൂ എഴുതാതിരിക്കൂ...
ആനാവിശ്യമായ ഒരു പ്രശംസയും തന്നേക്കരുതേ...!
ഒരുവാക്കുപോലും.