27/8/10

നീ വായിക്കാന്‍ മറന്നത്...

നിനക്കായ് മാത്രം വായിക്കാന്‍ കരുതിവച്ചു ,
ഞാനിന്നൊരു ചിതലരിച്ച പുസ്തകം...

വരികള്‍ക്കിടയില്‍ വായിക്കാന്‍ ശീലിച്ചു,
വാക്കുകള്‍ മറന്ന നിഘണ്ടു...

ആഴമേറ്റി, പരപ്പൊഴിച്ചു കുറിച്ചു,
കടുത്തുറഞ്ഞ കടും ഖണ്ഡിക...

പാതി കോറിയിട്ടശ്രദ്ധമായ് വിരിഞ്ഞ-
മൂര്‍ച്ചയില്‍ വീശി മുറിഞ്ഞ തുടര്‍വാക്ക്...

വീണ്ടും, പഴകി ദ്രവിച്ചപ്പോള്‍ പഠിച്ചത്,
മണ്ണെഴുത്തിന്റെ, തുരുമ്പിച്ച ഭാഷ....

വീണ്ടുമെന്നെ വായിക്കാനിനിയൊരു നാള്‍-
വരുന്നേരം കാണില്ല ഞാനീ വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ,

നിറം വറ്റിയ മഷിത്തൂവലില്‍ തേടാതെ നീ -,
പരതുകയെന്നെ പഴം വേരുകള്‍ക്കടിയില്‍....

ഞെട്ടരുതു നീയന്നു, നിന്നെക്കാള്‍ ഭംഗിയായ്‌ -
വിരകളെന്നെ വായിക്കുന്നതു കണ്ടാല്‍...!