8/11/09

ഈ കലാപം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാര് ?

പ്രിയപ്പെട്ട കവികളേ.... കവിതാ വായനക്കാരേ... പുതുകവിതയെക്കുറിച്ച് വാക്കുകൾകൊണ്ട് എണ്ണയിട്ട് വഴുവഴുക്കൻ വാൾപ്പയറ്റു നടത്തുന്ന വടവൃക്ഷങ്ങളേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല....? ഈ കലാപം !!!!.ഉറങ്ങുന്നുവോ അതോ ഉറക്കം നടിക്കുന്നുവോ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: