5/3/09

മുജ്ജന്മവിലാപം

നിന്റെ പ്രണയം അറിയുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ ഭൂമിയില്‍ മരിക്കയും
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പുനര്‍ജജനിക്കയും
ചെയ്യുമായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: