2/3/09

വിവാഹം


രണ്ടു ജന്മികള്‍
പരസ്പരമംഗീകരിച്ചമാത്രയില്‍
ചൂഷകര്‍

1 അഭിപ്രായം:

പാവപ്പെട്ടവൻ പറഞ്ഞു...

പ്രമാണിമാര്‍ തമ്മിലെ ചേരു
പാവങ്ങള്‍ ചേര്‍ച്ച കണ്ടിരിക്കുക