6/1/09

അനശ്വരം


ചങ്ങലകള്‍
വിപ്ലവത്തിന്റെ
അക്ഷരമാലയായതിനാലാവാം,
ഒരൊറ്റയക്ഷരംപോലും പൊട്ടിച്ചെഴുതാന്‍
‍ആശാന്മാരനുവദിയ്ക്കാത്തത്‌!