21/11/09

പ്രണയലേഖനം

ഓരോ ജന്മവും
ഒരു പ്രണയലേഖനം

സ്വർഗ്ഗം
ഭൂമിയ്ക്കയക്കുന്നത്‌
വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
മാറോടമർത്തിക്കിടക്കും

അടുത്തതിനായി
ആർത്തിയോടെ കാത്തിരിയ്ക്കും