27/1/08

ചൊല്‍ക്കാഴ്ച്ച


രണ്ട് ചൊല്ക്കവിതകള്‍

സച്ചിന്ദാനന്ദന്‍ പുഴങ്കരയുടെ
പുഴ ;സ്വപ്നാന്തപ്പതിപ്പ്

ദേവസേനയുടെ
ഒന്‍പതാം ഗ്രഹം പറയുന്നത്

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Sanal Kumar Sasidharan പറഞ്ഞു...

കണ്ടൂസ്
കേട്ടൂസ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ടൂസ്
:)

നജൂസ്‌ പറഞ്ഞു...

നജൂസും
കണ്ടൂസ്
കേട്ടൂസ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ടൂസ്

അഭിലാഷങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു...

ഞാനും
കണ്ടൂസ്
കേട്ടൂസ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ടൂസ്
:-)

പപ്പൂസ് പറഞ്ഞു...

കണ്ടൂസ്
കേട്ടൂസ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ടൂസ്
പണ്ടേ രണ്ടിലും കമന്റിട്ടൂസ്,
പപ്പൂസ്... :)

പ്രയാസി പറഞ്ഞു...

ഓഡ്രാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാസ്..:)

Kuzhur Wilson പറഞ്ഞു...

സനാതനൂസ്
നജൂസ്
അഭിലൂസ്
പപ്പൂസ്
പ്രയാസൂസ്

സന്തൂസ്

വിത്സൂസ്