10/11/11

കസേര

ഒരു കസേരയ്ക്ക്'
ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാത്തത് നല്ലത് തന്നെ

മരക്കൊമ്പുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ
തന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്
അതാകുലപ്പെടുകയില്ല


കാട്ടിലേക്ക്
കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ
പ്രത്യേകിച്ച്
ഒരു സന്തോഷവും അത്
പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമില്ല

എന്നാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്
പരിസരം പതിയെ മാറും
ഒരു തരം വികാരം അന്തരീക്ഷത്തെ
പൊതിയും

കസേരയെ കാട്ടിലിരുത്തി
പോരുകയെന്നതാണു
ചെയ്യാനാകുന്ന ഒരു കാര്യം

അതിനു
സഹോദരങ്ങളോടൊത്ത്
ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കാം

എന്നാൽ ചിന്തയുടെ ഭാരം
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലാണു

ജനിക്കുന്നതിനു
മുൻപുള്ള


നമ്മളെപ്പറ്റി


കാരെൻ സുസ്മാന്റെ ദ ചെയർ
വിവർത്തനം കുഴൂർ വിത്സൺ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: