14/2/11

രണ്ടു കവികൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ..?

ഹാരിസ്‌ എടവന

രണ്ടു കവികൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ
ആത്മാക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോവും
അവർ പിരിഞ്ഞു പോവും വരെ
കവിതകൾ
കോട്ടു വായിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും

അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ പീഡിപ്പിക്കരുതെന്നു
മൌനമായിദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും
പരദൂഷണത്തിന്റെമാലാഖമാർ
ചെകുത്താന്റെ
സ്തുതിഗീതങ്ങൾപാടി നടക്കും

രണ്ടു കവികൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ
പരസ്പരം മഹാകവികളായി
ഉയർത്തപ്പെടും
കവയത്രികൾ
വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തപ്പെടും

കവികൾ
കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ...........

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Vinodkumar Edachery പറഞ്ഞു...

കവികൾ
കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ...........

ഹന്‍ല്ലലത്ത് Hanllalath പറഞ്ഞു...

കവികൾ
കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ...........

വാഴക്കോടന്‍ ‍// vazhakodan പറഞ്ഞു...

കവയത്രികൾ
വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തപ്പെടും

കവികൾ
കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ...........

മുകിൽ പറഞ്ഞു...

athe athe..

Anand G Iyer പറഞ്ഞു...

കവയത്രികൾ
വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തപ്പെടും

കവികൾ
കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ.....


jus awesome.....