30/1/10

ഭാഷ- നിസ്സാറ് ഖബ്ബാനി


ഒരു കാമുകനെങ്ങനെ
ഉപയോഗിക്കും
പഴകിപ്പിഞ്ഞിയ വാക്കുകള്?
കാമുകനു വേണ്ടി
ദാഹിക്കുന്ന ഒരുവള്
ഭാഷാപണ്ഡിതന്റെയോ
വ്യാകരണവിദഗ്ധന്റെയോ
കൂടെക്കിടക്കണമെന്നുണ്ടോ?

എന്റെ പെണ്ണിനോട്
ഞാനൊന്നുമുരിയാടിയില്ല
പ്രണയത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങള്
പെട്ടിയിലാക്കി
എല്ലാ ഭാഷകളില് നിന്നും
രക്ഷപ്പെട്ട്
പലായനം ചെയ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: