11/3/08

കവിതയുടെ ഈ വിത കാണാതെ പോയോ?

കവിത വിതച്ചൊരു പാടം
ഇവിടെയുണ്ട്,പോയി നോക്കൂ